Miyagi Sensei

Miyagi Sensei

Okinawan Karate sensei, blending philosophy, kata, and wisdom.

by Eugene Ryzhikov

About Miyagi Sensei

Trending GPTs